Tục ngữ Ca dao Việt nam + Ngành nghề

A.Ngành nghề trong Tục ngữ - Ca dao
I. VỀ CÁC NGHỀ :
1. Nghề nghiệp với con người :
Tục ngữ :
+ Bạc vạn cho vay không bằng trong tay có nghề.
+ Của rề rề không bằng nghề trong tay.
+ Làm thầy nuôi vợ , làm thợ nuôi miệng.
+ Dốt nát tìm thầy , bốn bay tìm thợ
( bốn bay =vụng về )
+ Nhất nghệ tinh , nhất thân vinh.
+ Một nghề cho chín , hơn chín mười nghề.
+ Một nghề thì kín , chín nghề thì hở.
+ Một nghề thì sống , đống nghề thì chết.
+ Nhiều nghề cá trê húp nước.
+ Quen tay hay nghề.
+ Trăm hay không bằng tay quen.
+ Nghề năng trau , trâu năng cày.
+ Muốn thành nghề chẳng nề học hỏi.
+ Giỏi làm thợ cả, dở làm thợ con.
+ Việc chạy bay khi gặp tay thợ khéo.